Apassi -kohti autonomisia prosesseja

Oplatek on mukana keväällä 2019 käynnistyneessä seitsemän yrityksen ja kolmen tutkimustahon Apassi-hankekokonaisuudessa, joka tavoitteena on ottaa askel kohti teollisuuden prosessien autonomisuutta kehittämällä mittaustekniikan luotettavuutta ja laajuutta koneoppimisen sovelluksia silmällä pitäen. Kyseessä on Business Finlandin rahoittama ns. Co-innovation -hanke, jossa on mukana meidän lisäksemme Valmet, Outotec, Senfit, Head Recycle Systems, Gasera ja Spectral Engines sekä VTT, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Hankkeen kokonaisvolyymi on noin 10 M€, tutkimusprojektien kesto on kaksi vuotta, ja yritysprojektien 2 – 3 vuotta. Hankkeen käynnistyskokous pidettiin Oulussa toukokuun alussa. Apassin ekosysteemiin kuuluu lisäksi noin 50 alihankkija- ja yhteistyökumppaniyritystä sekä loppukäyttäjää.

Digitalisaation myötä tehtaat ja niiden prosessit muuttuvat autonomiksi, jolloin tehtaissa työskentelevien operaattorien rooli muuttuu merkittävästi. Nykyään tehtaissa operaattorit käyttävät omia aistejaan (näkö, kuulo, tunto, haju ja jopa maku) prosessien tilan arviointiin. He myös arvioivat olemassa olevien prosessimittausten tuottaman datan luotettavuutta, suorittavat mittalaitteiden kalibrointeja ja tekevät monia päätöksiä kokemuksensa nojalla. Apassi-hankkeen tavoitteena on korvata operaattorien aisteja uusilla mittauksilla, ja toisaalta kehittää tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä mittausdatan luotettavuuden arvioimiseksi, mittareiden kalibroimiseksi automaattisesti ja mittausten kohdistamiseksi kullakin hetkellä informatiivisimpiin kohteisiin. Toinen Apassi-hankkeen tavoite liittyy prosessien mallipohjaisten ratkaisujen kehittämiseen ja ylläpitoon yhdistämällä ja adaptoimalla ilmiöpohjaisia prosessimalleja reaaliaikaisesti mittareiden tuottamalla datalla.

Uusien mittausten, tekoälyn, aktiivisen aistimisen, mallipohjaisten ratkaisujen ja niiden myötä kehittyneen prosessien säädön ja optimoinnin myötä teollisuusprosessien tuotteiden laatu paranee samalla vähentäen energiankulutusta, jätteiden määrää ja kemikaalien kulutusta. Näin Apassi-hanke tukee osaltaan myös siirtymistä kohti kestävää kehitystä ja hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Hankkeessa kehitetään spektroskopiaan ja kuvaan perustuvia mittaustekniikoita sekä näiden yhdistelmiä. Kehitettyjä mittausmenetelmiä ja tekoälyyn pohjautuvia analysointi- , säätö- ja optimointimenetelmiä sovelletaan rainamaisten tuotteiden, kuten paperin, valmistusprosesseissa, kaivosteollisuuden rikastusteknisissä  prosesseissa sekä muovin kierrätyksessä.

Hankkeessa Oplatek kehittää ja testaa uusia mittauslaitteita kaivannaisteollisuuden tarpeisiin. Mahdollistamme optisen mittauksen hyvin kuumissa olosuhteissa, kuten sulatoissa. Projektin tuloksena tuotamme valmiin kilpailukykyisen liitäntäteknologian puolijohdevalonlähteen kytkemiseksi lähes häviöttömästi. Projektin yhteydessä kehittämme myös suunnitteluosaamista ja valmistusteknologioita.

Lisätietoja Mertsi Haapalainen

mertsi.haapalainen@oplatek.com